Projekt (název, registrační číslo):

Personální podpora - Mateřská škola Čebín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003424VÝŠE PODPORY – 386 511,00 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.


Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 1. 2017
Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 12. 2018
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.


Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.


Vybrané aktivity .:

Školní speciální pedagog - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního speciálního pedagoga (dále jen "speciální pedagog") mateřským školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři děti s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory /se speciálními vzdělávacími potřebami .

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu. Mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy.


EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy