Projekt (název, registrační číslo):

Personální podpora - Mateřská škola Čebín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011619VÝŠE PODPORY – 521 060,00 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.


Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 1. 2019
Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 12. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků a veřejností


Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.


Vybrané aktivity .:

Školní speciální pedagog - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního speciálního pedagoga (dále jen "speciální pedagog") mateřským školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři děti s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory .

Projektový den ve škole

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.


EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy